LOẠI BỎ NĂM THÁNG TRONG URL BLOGGER/BLOGSPOT

Loại bỏ năm tháng trong URL Blogger/Blogspot

Như các bạn được thấy, thì tiêu đề của bài viết hôm này là việc "Loại bỏ năm tháng" trong URL Blogger hay Blogspot. Đối với các dân chơi Blogger thì tips này cũng không còn gì là xa lạ nữa, nên bài viết này muốn hướng dẫn cho những ai chưa biết nhé, ai biết rồi thì có thể comment góp ý cho mình :V 

XOÁ BỎ NĂM THÁNG TRONG URL BLOGSPOT/BLOGGER

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm cho URL của blog trông đẹp mắt hơn, chuyên nghiệp hơn bằng cách xoá năm tháng trong URL. Nhưng nó có một bất cập là nó không thể dẫn tới lỗi 404 được

Cách để thực hiện việc loại bỏ năm tháng trong URL

Bước 1: Copy hết đoạn js dưới

<script type='text/javascript'>
	//<![CDATA[
		var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
	//]]>
</script>

Bước 2: Dán toàn bộ đoạn code đã copy được vào trước thẻ đóng </body>

Bước 3: Chỉ cần lưu lại là xong

Bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn toàn bộ cách để có thể xoá bỏ năm tháng trong URL, nó khiến cho url của chúng ta trông đẹp mắt hơn. Nếu có bất kì các thắc mắc nào liên quan, các bạn có thể liên hệ mình thông qua biểu mẫu liên hệ nhé!

Bài viết liên quan: