DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI THẺ DATA TRONG BLOGSPOT

Dưới đây là danh sách các loại thẻ dữ liệu data mặc định của Blog được mình tổng hợp lại và đây chỉ là những thẻ thường được tìm kiếm sử dụng trong Blog thôi còn nếu tạo danh sách đầy đủ thì dài lắm mà một số loại thẻ dữ liệu lại không thường được sử dụng.

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI THẺ DATA TRONG BLOGSPOT

1. data:view

<data:view.postId/>
<data:view.pageId/>
<data:view.type/>
<data:view.featuredImage/>
<data:view.title/>
<data:view.description/>
<data:view.url/>
<data:view.isPost/>
<data:view.isPage/>
<data:view.isHomepage/>
<data:view.isSearch/>
<data:view.isArchive/>
<data:view.isError/>
<data:view.isLabelSearch/>
<data:view.isSingleItem/>
<data:view.isMultipleItems/>
<data:view.isMobile/>
<data:view.isPreview/>
<data:view.isLayoutMode/>
<data:view.search.resultsMessageHtml/>
<data:view.search.resultsMessage/>
<data:view.search.query/>
<data:view.search.label/>
<data:view.archive.rangeMessage/>
<data:view.archive.day/>
<data:view.archive.month/>
<data:view.archive.year/>

2. data:blog

Loại dữ liệu chung của Blog

<data:blog.blogId/>
<data:blog.title/>
<data:blog.pageTitle/>
<data:blog.pageName/>
<data:blog.pageType/>
<data:blog.view/>
<data:blog.url/>
<data:blog.homepageUrl/>
<data:blog.searchUrl/>
<data:blog.blogspotFaviconUrl/>
<data:blog.bloggerUrl/>
<data:blog.metaDescription/>
<data:blog.analyticsAccountNumber/>
<data:blog.locale/>
<data:blog.localeUnderscoreDelimited/>
<data:blog.languageDirection/>
<data:blog.encoding/>
<data:blog.hasCustomDomain/>
<data:blog.httpsEnabled/>
<data:blog.enabledCommentProfileImages/>
<data:blog.isPrivate/>
<data:blog.isPrivateBlog/>
<data:blog.adultContent/>
<data:blog.isMobileRequest/>
<data:blog.mobileClass/>
<data:blog.feedLinks/>
<data:blog.googleProfileUrl/>
<data:blog.postImageUrl/>
<data:blog.postImageThumbnailUrl/>
<data:blog.latencyHeadScript/>
<data:blog.mobileHeadScript/>
<data:blog.dynamicViewsScriptSrc/>
<data:blog.dynamicViewsCommentsSrc/>
<data:blog.ieCssRetrofitLinks/>
<data:blog.adsenseHostId/>
<data:blog.adsenseClientId/>
<data:blog.adsenseHasAds/>
<data:blog.plusOneApiSrc/>
<data:blog.gPlusViewType/>
<data:blog.jumpLinkMessage/>
<data:blog.hasCustomJumpLinkMessage/>
<data:blog.sharing.googlePlusBootstrap/>
<data:blog.sharing.googlePlusShareButtonWidth/>
<b:loop values='data:blog.sharing.platforms' var='platform'>
	<data:platform.name/>
	<data:platform.key/>
	<data:platform.shareMessage/>
	<data:platform.target/>
</b:loop>

3. data:messages

Là kiểu dữ liệu hiển thị bằng văn bản.

<data:messages.adsGoHere/>
<data:messages.archive/>
<data:messages.at/>
<data:messages.authorSaid/>
<data:messages.authorSaidWithLink/>
<data:messages.blogArchive/>
<data:messages.blogAuthors/>
<data:messages.by/>
<data:messages.byAuthor/>
<data:messages.byAuthorLink/>
<data:messages.comments/>
<data:messages.configurationRequired/>
<data:messages.copy/>
<data:messages.copyToClipboard/>
<data:messages.deleteComment/>
<data:messages.edit/>
<data:messages.emailAddress/>
<data:messages.emailPost/>
<data:messages.euCookieNotice/>
<data:messages.euCookieNotice2018/>
<data:messages.euCookieResponsibility/>
<data:messages.euCookieResponsibility2018/>
<data:messages.featured/>
<data:messages.getEmailNotifications/>
<data:messages.gotIt/>
<data:messages.hidden/>
<data:messages.home/>
<data:messages.image/>
<data:messages.joinTheConversation/>
<data:messages.keepReading/>
<data:messages.labels/>
<data:messages.latestPosts/>
<data:messages.learnMore/>
<data:messages.linkCopiedToClipboard/>
<data:messages.loadMorePosts/>
<data:messages.loading/>
<data:messages.moreEllipsis/>
<data:messages.morePosts/>
<data:messages.myBlogList/>
<data:messages.myFavoriteSites/>
<data:messages.myPhoto/>
<data:messages.newer/>
<data:messages.newerPosts/>
<data:messages.newest/>
<data:messages.noResultsFound/>
<data:messages.noTitle/>
<data:messages.numberOfComments/>
<data:messages.ok/>
<data:messages.older/>
<data:messages.olderPosts/>
<data:messages.oldest/>
<data:messages.onlyTeamMembersCanComment/>
<data:messages.on/>
<data:messages.photo/>
<data:messages.popularPosts/>
<data:messages.popularPostsFromThisBlog/>
<data:messages.postAComment/>
<data:messages.postLink/>
<data:messages.postedBy/>
<data:messages.postedByAuthor/>
<data:messages.postedByAuthorLink/>
<data:messages.posts/>
<data:messages.poweredByBlogger/>
<data:messages.poweredByBloggerLink/>
<data:messages.readMore/>
<data:messages.recentPosts/>
<data:messages.reportAbuse/>
<data:messages.search/>
<data:messages.searchBlog/>
<data:messages.searchThisBlog/>
<data:messages.share/>
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[0].shareMessage'/>
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'/>
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[2].shareMessage'/>
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[3].shareMessage'/>
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[4].shareMessage'/>
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[5].shareMessage'/>
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[6].shareMessage'/>
<data:messages.showAll/>
<data:messages.showLess/>
<data:messages.showMore/>
<data:messages.skipToMainContent/>
<data:messages.someOfMyFavoriteSites/>
<data:messages.subscribe/>
<data:messages.subscribeTo/>
<data:messages.subscribeToThisBlog/>
<data:messages.templateImagesBy/>
<data:messages.templateImagesByLink/>
<data:messages.theresNothingHere/>
<data:messages.title/>
<data:messages.viewAll/>
<data:messages.viewMyCompleteProfile/>
<data:messages.visible/>
<data:messages.visitProfile/>
<data:messages.visitSite/>
<data:messages.widget/>
<data:messages.widgetNotAvailableInPreview/>
<data:messages.widgetNotAvailableOnHttps/>
<data:messages.youMayLikeThesePosts/>

4. data:widget Blog1 version 1

Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 1

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='1' >
 <b:includable id='main'>

  <data:title/>
  <data:description/>
  <data:numPosts/>
  <data:mobile/>
  <data:postLabelsLabel/>
  <data:timestampLabel/>
  <data:authorLabel/>
  <data:commentLabel/>
  <data:postLocationLabel/>
  <data:reactionsLabel/>
  <data:showTimestamp/>
  <data:showLocation/>
  <data:showAuthor/>
  <data:showPostLabels/>
  <data:showReactions/>
  <data:showDummy/>
  <data:showPlusOne/>
  <data:showMobileShare/>
  <data:showEmailButton/>
  <data:showBlogThisButton/>
  <data:showTwitterButton/>
  <data:showFacebookButton/>
  <data:showPinterestButton/>
  <data:olderPageUrl/>
  <data:olderPageTitle/>
  <data:newerPageUrl/>
  <data:newerPageTitle/>
  <data:mobileLinkUrl/>
  <data:mobileLinkMsg/>
  <data:desktopLinkUrl/>
  <data:desktopLinkMsg/>
  <data:homeMsg/>
  <data:navMessage/>
  <data:postCommentMsg/>
  <data:blogCommentMessage/>
  <data:blogTeamBlogMessage/>
  <data:feedLinksMsg/>
  <data:commentPostedByMsg/>
  <data:shareMsg/>
  <data:shareToTwitterMsg/>
  <data:shareToFacebookMsg/>
  <data:shareToPinterestMsg/>
  <data:blogThisMsg/>
  <data:emailThisMsg/>
  <data:emailPostMsg/>
  <data:editPostMsg/>
  <data:deleteCommentMsg/>
  <data:adCode/>
  <data:cmtIframeInitialHeight/>
  <data:showCmtPopup/>
  <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
   <data:feedLink.url/>
   <data:feedLink.name/>
   <data:feedLink.feedType/>
   <data:feedLink.mimeType/>
  </b:loop>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <data:post.id/>
   <data:post.title/>
   <data:post.body/>
   <data:post.snippet/>
   <data:post.longSnippet/>
   <data:post.url/>
   <data:post.link/>
   <data:post.thumbnailUrl/>
   <data:post.firstImageUrl/>
   <data:post.date/>
   <data:post.dateHeader/>
   <data:post.timestamp/>
   <data:post.timestampISO8601/>
   <data:post.lastUpdatedISO8601/>
   <data:post.author/>
   <data:post.authorUrl/>
   <data:post.authorProfileUrl/>
   <data:post.authorAboutMe/>
   <data:post.authorPhoto.url/>
   <data:post.authorPhoto.width/>
   <data:post.authorPhoto.height/>
   <data:post.hasJumpLink/>
   <data:post.jumpText/>
   <data:post.isFirstPost/>
   <data:post.isDateStart/>
   <data:post.adminClass/>
   <data:post.editUrl/>
   <data:post.allowComments/>
   <data:post.allowNewComments/>
   <data:post.noNewCommentsText/>
   <data:post.numComments/>
   <data:post.commentLabelFull/>
   <data:post.addCommentUrl/>
   <data:post.addCommentOnclick/>
   <data:post.commentPagingRequired/>
   <data:post.hasOlderLinks/>
   <data:post.oldLinkClass/>
   <data:post.oldestLinkUrl/>
   <data:post.oldestLinkText/>
   <data:post.olderLinkUrl/>
   <data:post.olderLinkText/>
   <data:post.hasNewerLinks/>
   <data:post.newLinkClass/>
   <data:post.newerLinkUrl/>
   <data:post.newerLinkText/>
   <data:post.newestLinkUrl/>
   <data:post.newestLinkText/>
   <data:post.commentRangeText/>
   <data:post.commentFormIframeSrc/>
   <data:post.embedCommentForm/>
   <data:post.showThreadedComments/>
   <data:post.commentSrc/>
   <data:post.commentFeed/>
   <data:post.commentJso/>
   <data:post.commentHtml/>
   <data:post.commentMsgs/>
   <data:post.commentConfig/>
   <data:post.avatarIndentClass/>
   <data:post.includeAd/>
   <data:post.allowIframeComments/>
   <data:post.iframeCommentSrc/>
   <data:post.viewType/>
   <data:post.commentSource/>
   <data:post.dummyTag/>
   <data:post.googlePlusShareTag/>
   <data:post.emailPostUrl/>
   <data:post.sharePostUrl/>
   <data:post.reactionsUrl/>
   <data:post.cmtfpIframe/>
   <data:post.appRpcRelayPath/>
   <data:post.location.mapsUrl/>
   <data:post.location.name/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <data:label.name/>
    <data:label.url/>
    <data:label.isLast/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
    <data:feedLink.url/>
    <data:feedLink.name/>
    <data:feedLink.feedType/>
    <data:feedLink.mimeType/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:comments' var='comment'>
    <data:comment.id/>
    <data:comment.inReplyTo/>
    <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
    <data:comment.url/>
    <data:comment.body/>
    <data:comment.timestamp/>
    <data:comment.timestampValue/>
    <data:comment.timestampAbs/>
    <data:comment.author/>
    <data:comment.authorUrl/>
    <data:comment.authorPhoto.url/>
    <data:comment.authorPhoto.width/>
    <data:comment.authorPhoto.height/>
    <data:comment.favicon/>
    <data:comment.authorAvatarSrc/>
    <data:comment.authorAvatarImage/>
    <data:comment.anchorName/>
    <data:comment.deleteUrl/>
    <data:comment.isDeleted/>
    <data:comment.adminClass/>
    <data:comment.authorClass/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
    <data:enclosure.url/>
    <data:enclosure.mimeType/>
   </b:loop>
  </b:loop>

 </b:includable>
</b:widget>

5. data:widget Blog1 version 2

Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 2

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='2' >
 <b:includable id='main'>

  <data:title/>
  <data:description/>
  <data:olderPageUrl/>
  <data:newerPageUrl/>
  <data:navMessage/>
  <data:adCode/>
  <data:adClientId/>
  <data:cmtIframeInitialHeight/>
  <data:showCmtPopup/>
  <data:messages.blogComment/>
  <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
   <data:feedLink.url/>
   <data:feedLink.name/>
   <data:feedLink.feedType/>
   <data:feedLink.mimeType/>
  </b:loop>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <data:post.id/>
   <data:post.title/>
   <data:post.body/>
   <data:post.snippets.short/>
   <data:post.snippets.long/>
   <data:post.url/>
   <data:post.link/>
   <data:post.thumbnailUrl/>
   <data:post.featuredImage/>
   <data:post.date/>
   <data:post.lastUpdated/>
   <data:post.author.name/>
   <data:post.author.profileUrl/>
   <data:post.author.aboutMe/>
   <data:post.author.authorPhoto.image/>
   <data:post.author.authorPhoto.width/>
   <data:post.author.authorPhoto.height/>
   <data:post.hasJumpLink/>
   <data:post.adminClass/>
   <data:post.postAuthorClass/>
   <data:post.allowComments/>
   <data:post.allowNewComments/>
   <data:post.noNewCommentsText/>
   <data:post.numberOfComments/>
   <data:post.commentsUrl/>
   <data:post.commentsUrlOnclick/>
   <data:post.commentPagingRequired/>
   <data:post.hasOlderLinks/>
   <data:post.oldLinkClass/>
   <data:post.oldestLinkUrl/>
   <data:post.olderLinkUrl/>
   <data:post.hasNewerLinks/>
   <data:post.newLinkClass/>
   <data:post.newerLinkUrl/>
   <data:post.newestLinkUrl/>
   <data:post.commentRangeText/>
   <data:post.commentFormIframeSrc/>
   <data:post.embedCommentForm/>
   <data:post.showThreadedComments/>
   <data:post.commentSrc/>
   <data:post.commentFeed/>
   <data:post.commentJso/>
   <data:post.commentHtml/>
   <data:post.commentMsgs/>
   <data:post.commentConfig/>
   <data:post.avatarIndentClass/>
   <data:post.includeAd/>
   <data:post.adNumber/>
   <data:post.allowIframeComments/>
   <data:post.iframeCommentSrc/>
   <data:post.viewType/>
   <data:post.commentSource/>
   <data:post.emailPostUrl/>
   <data:post.shareUrl/>
   <data:post.reactionsUrl/>
   <data:post.cmtfpIframe/>
   <data:post.appRpcRelayPath/>
   <data:post.location.mapsUrl/>
   <data:post.location.name/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <data:label.name/>
    <data:label.url/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
    <data:feedLink.url/>
    <data:feedLink.name/>
    <data:feedLink.feedType/>
    <data:feedLink.mimeType/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:comments' var='comment'>
    <data:comment.id/>
    <data:comment.inReplyTo/>
    <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
    <data:comment.url/>
    <data:comment.body/>
    <data:comment.timestamp/>
    <data:comment.timestampValue/>
    <data:comment.timestampAbs/>
    <data:comment.author/>
    <data:comment.authorUrl/>
    <data:comment.authorUserType/>
    <data:comment.authorPhoto.url/>
    <data:comment.authorPhoto.width/>
    <data:comment.authorPhoto.height/>
    <data:comment.authorAvatarSrc/>
    <data:comment.authorAvatarImage/>
    <data:comment.anchorName/>
    <data:comment.deleteUrl/>
    <data:comment.isDeleted/>
    <data:comment.adminClass/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
    <data:enclosure.url/>
    <data:enclosure.mimeType/>
   </b:loop>
  </b:loop>

 </b:includable>
</b:widget>
Bài viết liên quan: