TẠO SITEMAP CHO BLOG/WEBSITE THEO DANH MỤC/LABEL CỰC ĐẸP

Việc thiết kế một blog/website chuẩn SEO là vô cùng quan trọng đi kèm đó là việc thiết kế một Sitemap đẹp mắt, hợp lý. Vô tình lượn lờ trên các diễn đàn, website thì mình cũng thấy một Sitemap khá là ok, Site map này bên trái là danh mục label, bên phải là danh sách các bài viết thuộc label.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Các bạn vào phần "Trang" và tạo một trang mới tên "Sitemap"

Bước 2: Tiếp theo các bạn chỉnh sang chế độ HTML và copy đoạn code ở dưới bỏ vào. Sau đó nhấn "Xuất bản"

<div class="tabbed-toc" id="tabbed-toc"></div>
<script>
var tabbedTOC={blogUrl:"https://www.ngohoanganhtuan.com",containerId:"tabbed-toc",activeTab:1,showDates:!0,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!0,thumbSize:60,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:7,newText:' &ndash; <em style="color:red;">New</em>'};
</script> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ !function(a,b){var c=(new Date).getTime(),d={blogUrl:"https://www.ngohoanganhtuan.com",containerId:"tabbed-toc",activeTab:1,showDates:!1,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!1,thumbSize:40,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:!1,newText:' &ndash; <em style="color:red;">Baru!</em>'};if("undefined"==typeof tabbedTOC)tabbedTOC=d;else for(var e in d)d[e]="undefined"!=typeof tabbedTOC[e]?tabbedTOC[e]:d[e];a["clickTabs_"+c]=function(a){for(var b=document.getElementById(d.containerId),c=b.getElementsByTagName("ol"),e=b.getElementsByTagName("ul")[0],f=e.getElementsByTagName("a"),g=0,h=c.length;h>g;++g)c[g].style.display="none",c[parseInt(a,10)].style.display="block";for(var i=0,j=f.length;j>i;++i)f[i].className="",f[parseInt(a,10)].className="active-tab"},a["showTabs_"+c]=function(e){for(var f=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t,10),g=d,h=e.feed.entry,i=e.feed.category,j="",l=0;l<(g.showNew===!0?5:g.showNew)&&l!==h.length;++l)h[l].title.$t=h[l].title.$t+(g.showNew!==!1?g.newText:"");h=g.sortAlphabetically?h.sort(function(a,b){return a.title.$t.localeCompare(b.title.$t)}):h,i=g.sortAlphabetically?i.sort(function(a,b){return a.term.localeCompare(b.term)}):i,j='<span class="toc-line"></span><ul class="toc-tabs">';for(var m=0,n=i.length;n>m;++m)j+='<li class="toc-tab-item-'+m+'"><a onclick="clickTabs_'+c+"("+m+');return false;" onmousedown="return false;" href="javascript:;">'+i[m].term+"</a></li>";j+="</ul>",j+='<div class="toc-content">';for(var o=0,n=i.length;n>o;++o){j+='<ol class="panel" data-category="'+i[o].term+'"',j+=o!=g.activeTab-1?' style="display:none;"':"",j+=">";for(var p=0;f>p&&p!==h.length;++p){for(var q,r=h[p],s=r.published.$t,t=g.monthNames,u=r.title.$t,v=("summary"in r&&g.showSummaries===!0?r.summary.$t.replace(/<br *\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,g.numChars)+"&hellip;":""),w=("media$thumbnail"in r&&g.showThumbnails===!0?'<img class="thumbnail" style="width:'+g.thumbSize+"px;height:"+g.thumbSize+'px;" alt="" src="'+r.media$thumbnail.url.replace(/\/s\d(\-c)?\//,"/s"+g.thumbSize+"-c/")+'"/>':'<img class="thumbnail" style="width:'+g.thumbSize+"px;height:"+g.thumbSize+'px;" alt="" src="'+g.noThumb.replace(/\/s\d(\-c)?\//,"/s"+g.thumbSize+"-c/")+'"/>'),x=r.category||[],y=g.showDates?'<time datetime="'+s+'" title="'+s+'">'+s.substring(8,10)+"/"+t[parseInt(s.substring(5,7),10)-1]+"/"+s.substring(0,4)+"</time>":"",z=0,A=r.link.length;A>z;++z)if("alternate"===r.link[z].rel){q=r.link[z].href;break}for(var B=0,C=x.length;C>B;++B){var D=g.newTabLink?' target="_blank"':"";x[B].term===i[o].term&&(j+='<li title="'+x[B].term+'"',j+=g.showSummaries?' class="bold"':"",j+='><a href="'+q+'"'+D+">"+u+y+"</a>",j+=g.showSummaries?'<span class="summary">'+w+v+'<span style="display:block;clear:both;"></span></span>':"",j+="</li>")}}j+="</ol>"}j+="</div>",j+='<div style="clear:both;"></div>',b.getElementById(g.containerId).innerHTML=j,a["clickTabs_"+c](g.activeTab-1)};var f=b.getElementsByTagName("head")[0],g=b.createElement("script");g.src=d.blogUrl.replace(/\/+$|[\?&#].*$/g,"")+"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results="+d.maxResults+"&orderby=published&callback=showTabs_"+c,"onload"!==d.preload?a.setTimeout(function(){f.appendChild(g)},d.preload):a.onload=function(){f.appendChild(g)}}(window,document); //]]> </script> <style scoped="" type="text/css"> #comments{display:none} .tabbed-toc{margin:0 auto;position:relative} .tabbed-toc .loading{display:block;padding:2px 12px;color:#fff} .tabbed-toc ul,.tabbed-toc ol,.tabbed-toc li{border: 1px solid #e1e1e1;margin:0;padding:0;list-style:none} .tabbed-toc .toc-tabs{width:20%;float:left} .tabbed-toc .toc-tabs li a{display:block;overflow:hidden;color:#fff;text-decoration:none;padding:12px;font-size:13px;transition:all .3s} .tabbed-toc .toc-tabs li a:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.05)} .tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab{background:rgba(0,0,0,0.05);position:relative;z-index:5;margin:0 -1px 0 0} .tabbed-toc .toc-content,.tabbed-toc .toc-line{width:78%;float:right;background-color:#fff;box-sizing:border-box} .tabbed-toc .toc-line{float:none;display:block;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0} .tabbed-toc .panel{position:relative;z-index:5} .tabbed-toc .panel li a{color:#1277cb;display:block;position:relative;font-weight:500;font-size:14px;padding:6px 12px;overflow:hidden} .tabbed-toc .panel li time{display:block;font-weight:normal;font-size:11px;color:#666;float:right} .tabbed-toc .panel li .summary{display:block;padding:10px 12px 10px;font-size:13px} .tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail{float:left;display:block;margin:5px 8px 0 0;width:72px;height:72px;background-color:#fafafa} .tabbed-toc .panel li{background-color:#f9f9f9;margin:0} .tabbed-toc .panel li:nth-child(even){background-color:#fff} .tabbed-toc .panel li a:hover,.tabbed-toc .panel li a:focus,.tabbed-toc .panel li.bold a{background-color:rgba(0,0,0,0.03);outline:none} .tabbed-toc .panel li a em{background:#f39c12;color:#fff!important;font-style:initial;font-size:11px;margin:0 0 0 5px;padding:2px 10px;border-radius:22px} .tabbed-toc .panel li:before{display:none} @-webkit-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}} @-moz-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}} @keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}} @media (max-width:768px){.tabbed-toc .toc-tabs,.tabbed-toc .toc-content{overflow:hidden;width:auto;float:none;display:block}.tabbed-toc .toc-tabs li{display:inline;float:left}.tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab{background-color:rgba(64,64,64,0.1)}.tabbed-toc .toc-content{border:none}.tabbed-toc .toc-line,.tabbed-toc .panel li time{display:none}} </style>

Lưu ý: Các bạn nhớ thay link "https://www.ngohoanganhtuan.com" thành link blog của các bạn và chỉnh sửa CSS sao cho phù hợp với website/blog.Chúc các bạn thành công

Bài viết liên quan: